Pracuję jako adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej.

Moje zainteresowania naukowe zwiazane s± głównie z modelami współoddziaływania oraz wielowymiarowymi modelami liniowymi. W swojej dotychczasowej pracy zajmowałam się charakteryzowaniem układów optymalnych i efektywnych ze względu na wybrane kryteria, a także estymacj± nieznanych parametrów i wyznaczaniem ich charakterystyk w wielowymiarowych modelach liniowych.

Znaczn± cz궜ć mojej pracy stanowi± również zajęcia dydaktyczne.